تبادل حرارتی ناشی از نفوذ هوای خارج به داخل از درز پنجره ها

برای اینکه به این نکته پی ببریم باید ابتدا درباره فشار و تاثیر آن بر ورود و خروج دما بدانیم ولی در کل به این شکل تبادل حرارتی حاصل راه پیدا کردن هوای خارج به داحل ساحتمان از طریق درز های پنجره و یا خارج شدن هوای داخلی اتاق یا ساحتمان به وسیله درز پنجره ها به خارج می باشد. این میزان از ورود و خروج دما و هوای ساختمان به عواملی که سرعت باد در آن تاثیر گذار می باشد دارد مانند سرعت باد در محیط خارج از ساختمان، میزان درجه حرارت خارح ساختمان، فشار استاتیک داخلی ساختمان و همچنین میزان ارتفاع ساختمان و در آخر کیفیت ساخت و مرغوبیت درب و پنجره ها دارد. معمولا در فصل سرما و زمستان که سرعت باد شدید تر و بیشتر می باشد ورود و نفوذ هوا به داخل ساختمان اهمیت ویژه ای پیدا می کند که باید در رفع آن اقدام نمود.

اندازه گیری نفوذ هوا

اندازه گیری نفوذ هوا از طریق روش آزمایشگاهی عبور گاز از میزان درزهای پنجره ها و درها انجام میشود. نتایج بدست آمده با تعویض هوای فضای مورد نظر در ساعت سنجیده می شود. رقم تعویض هوای فضای مورد نیاز بین ۱/۲-۲ بار در ساعت، با توجه به وضعیت پنجره ها و درها در نوسان است.

بررسی تبادل حرارتی ناشی از نصب پنجره ها

قاب پنجره و مسایل مربوط به آن

در تئوری بهترین نوع شیشه از نظر انتقال حرارتی شیشه بدون قاب است که در حال حاضر امکانات ساخت اقتصادی آن وجود ندارد. هرچند که تکنولوژی ساخت قابهای پنجره هرروز در حال پیشرفت و تکامل است.
میزان نفوذ هوای خارج به داخل ساختمان از طریق درز قطعات پنجره به ویژه در زمستان بسیار قابل توجه است. به همین جهت اهمیت کاهش نفوذ هوا به داخل ساختمان از طریق درزهای پنجره همانند پنجره از اهمیت خاصی برخوردار است. بطور کلی هوا از سه محل به داخل ساختمان نفوذ پیدا میکند:

بررسی تبادل حرارتی ناشی از نصب پنجره ها

  • درز بین قطعات بازشو و ثابت پنجره
  • درز بین قطعات ثابت پنجره در اثر عدم مرغوبیت ساخت پنجره
  • درز بین اتصال شیشه به پنجره

محاسبه صرفه جویی پنجره های دو جداره

محاسبه صرفه جویی

جهت محاسبه صرفه جویی در شهر تهران یك ساختمان  ۲ طبقه به عنوان نمونه در نظر گرفته میشود در این بخش اثرات استفاده از پنجره های دوجداره برای یك ساختمان تیپ در پنج طبقه (طبقه ۲ ،طبقه ۴ و………) برای سه منطقه اقلیمی معتدل، سردسیر و گرمسیر محاسبه گردیده است

نظر به اینکه ضریب انتقال شیشه های دوجداره ساده ۳۲ درصد کمتر از شیشه تك جداره ساده می باشد (ضریب انتقال شیشه تك جداره ساده ۱ و دو جداره  ۱/۶۲ بی تی یو بر ساعت. فوت مربع. درجه فارنهایت می باشد.) لذا انژی صرفه جویی شده ناشی از جایگزینی شیشه تک جداره با پنجره دو جداره طبق جدول ۴ خواهد بود.

بررسی تبادل حرارتی ناشی از نصب پنجره ها

قاب پنجره مانند شیشه در صرفه جویی تلفات انرژی گرمایشی نقش مهمی را ایفا میکند. قاب مرغوب ساخت کارخانجات پنجره سازی میتواند تا حدود ۲۱ الی ۶۱ درصد از میزان نفوذ هوای سرد به داخل ساختمان را کاهش دهند. به همین جهت همانند جدول کاهش مصرف پنجره دو جداره، کاهش مصرف پنجره های مرغوب جهت جایگزینی پنجره های نامرغوب موجود در بازار در جدول ۵ آمده است.

بررسی تبادل حرارتی ناشی از نصب پنجره ها

نظر به اینکه با تعبیه پنجره مرغوب شامل درزگیرهای مناسب و همچنین اتصالات آب بندی شده میزان نفوذ هوا تا حد ۲۱ درصد قابل کاهش می باشد لذا میزان بار حرارتی صرفه جویی شده با استفاده از پنجره های مرغوب در جدول ۶ نشان داده شده است.

بررسی تبادل حرارتی ناشی از نصب پنجره ها

بدین ترتی میزان انرژی صرفه جویی شده در سال به ازاء یك مترمربع زیر بنای ساختمان نمونه در منطقه معتدل (تفاوت درجه حرارت خارج و داخل به میزان ۲۲ درجه فارنهایت برابر با ۲۱ درجه سانتیگراد و تعداد روزهای سرد ۱۶۲ روز) برابر است با:

0 0 votes
امتیاز به این محصول
0 0 votes
امتیاز به این محصول